Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND Tỉnh Hà Nam 0 5 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 40 1 422 422 0 1 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 30 7 71 69 0 0 89.9 % 10.1 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 7 53 4 60 74 0 0 91.9 % 8.1 % 0 %
Sở Nội vụ 0 66 4 53 55 0 0 94.5 % 5.5 % 0 %
Sở Tư pháp 7 147 12 2779 2844 1 0 97.4 % 2.5 % 0.1 %
Sở Giao thông Vận tải 1 66 18 4203 3901 0 0 95.3 % 4.7 % 0 %
Sở Y tế 37 102 1 505 502 0 1 92.6 % 7.4 % 0 %
Sở Công thương 0 88 41 1619 1612 0 11 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 55 81 1100 1100 0 0 95.9 % 4.1 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 2 77 12 278 272 0 1 96 % 4 % 0 %
Sở Xây dựng 0 27 7 278 276 0 1 85.1 % 14.9 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 2 103 0 1475 1639 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 16 64 158 163 0 0 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 46 14 92 89 0 0 82 % 18 % 0 %
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 52 64 2 91 94 0 1 85.1 % 14.9 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 2 40 18 709 705 0 3 88.7 % 11.3 % 0 %
BQL khu Đại học Nam Cao 0 11 3 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bộ CHQS tỉnh 0 36 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh tra 5 5 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Lý Nhân 75 404 104 24721 24734 1 0 95.2 % 4.8 % 0 %
UBND Thị xã Duy Tiên 87 386 102 18407 18406 0 2 93.5 % 6.5 % 0 %
UBND Huyện Thanh Liêm 108 417 93 16541 16569 50 0 94.2 % 5.5 % 0.3 %
UBND Thành phố Phủ Lý 103 426 40 11311 11212 151 0 88.8 % 9.8 % 1.4 %
UBND Huyện Bình Lục 77 422 91 6295 6283 24 9 91.4 % 8.2 % 0.4 %
UBND Huyện Kim Bảng 113 468 36 6240 6246 52 0 90.7 % 8.5 % 0.8 %
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam 0 9 0 40 40 0 0 87.5 % 12.5 % 0 %
Công an tỉnh 0 8 0 3 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 422
Giải quyết: 422
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 30
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 71
Giải quyết: 69
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.9%
Đúng hạn: 10.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 53
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 74
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.9%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 53
Giải quyết: 55
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 147
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 2779
Giải quyết: 2844
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.4%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 66
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 4203
Giải quyết: 3901
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 102
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 505
Giải quyết: 502
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.6%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 88
Mức độ 4: 41
Tiếp nhận: 1619
Giải quyết: 1612
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 81
Tiếp nhận: 1100
Giải quyết: 1100
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 278
Giải quyết: 272
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 7
Tiếp nhận: 278
Giải quyết: 276
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.1%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 103
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1475
Giải quyết: 1639
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 16
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 158
Giải quyết: 163
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 46
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 92
Giải quyết: 89
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 82%
Đúng hạn: 18%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 52
Mức độ 3: 64
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 91
Giải quyết: 94
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.1%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 709
Giải quyết: 705
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.7%
Đúng hạn: 11.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 11
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 36
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 75
Mức độ 3: 404
Mức độ 4: 104
Tiếp nhận: 24721
Giải quyết: 24734
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.2%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 87
Mức độ 3: 386
Mức độ 4: 102
Tiếp nhận: 18407
Giải quyết: 18406
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 108
Mức độ 3: 417
Mức độ 4: 93
Tiếp nhận: 16541
Giải quyết: 16569
Trễ hạn: 50
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 103
Mức độ 3: 426
Mức độ 4: 40
Tiếp nhận: 11311
Giải quyết: 11212
Trễ hạn: 151
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 9.8%
Trễ hạn: 1.4%
Mức độ 2: 77
Mức độ 3: 422
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận: 6295
Giải quyết: 6283
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 113
Mức độ 3: 468
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 6240
Giải quyết: 6246
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 90.7%
Đúng hạn: 8.5%
Trễ hạn: 0.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 40
Giải quyết: 40
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%