CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1897 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 ATLD004 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện hạng B. Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
2 ATLD003 Mức độ 3 Cấp mới, cấp gia hạn, cấp bổ sung, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
3 ATLD012 Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
4 ATLD011 Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
5 ATLD007 Mức độ 3 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
6 ATLD001 Mức độ 3 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
7 ATLD006 Mức độ 3 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn lao động
8 ATTP003 Mức độ 3 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
9 ATTP002 Mức độ 3 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
10 ATVSTP011 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
11 ATVSTP003 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
12 ATVSTP006 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
13 ATVSTP010 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
14 ATVSTP005 Mức độ 3 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
15 ATVSTP007 Mức độ 3 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Sở Y tế An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng