Tìm thấy 1696 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
2
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
3
Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
4
Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
5
Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
6
Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
7
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
8
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
9
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
10
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
11
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
12
Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất)
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
13
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất)
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
14
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba)
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
15
Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng