Tìm thấy 1696 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC cấp xã/phường/thị trấn)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
77
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
78
Thủ tục trả lại tài sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
79
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
80
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
81
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
82
Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
83
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
84
Cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
85
Cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
86
Gia hạn Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh lao động từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
87
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh lao động từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
88
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
89
Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
90
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội