Tìm thấy 1696 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
92
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm (Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực)
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
93
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
94
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
95
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
96
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
97
Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo thực phẩm
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
98
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công thương
Lĩnh vực kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm
Mức độ 3
99
Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 3
100
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 3
101
Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 3
102
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 3
103
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về chuyên môn giống cây trồng phục vụ cho sản xuất kinh doanh
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 3
104
Cấp giấy chứng nhận tập huấn an toàn về hóa chất bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Mức độ 3
105
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật