Tìm thấy 1920 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.
Mức độ 3
Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
Mức độ 3
Chấp thuận cho phép người lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong KCN:
Mức độ 3
Thủ tục Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong KCN.
Mức độ 3
Thủ tục thu hồi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp:
Mức độ 4
Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong KCN:
Mức độ 3
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong khu công nghiệp:
Mức độ 3
Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.
Loading...