Mức độ 3  Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: ATLD007
Lượt xem: 2011
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động – TBXH.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
+ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
+ Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng, thì phải gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) phiếu khai báo sử dụng thiết bị và bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Phiếu khai báo (Ban hành kèm theo mẫu tại Phụ lục 13, Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014).
+ Bản phô tô Phiếu kết quả kiểm định của máy, thiết bị.

File mẫu:

  • Phiếu khai báo (Ban hành kèm theo mẫu tại Phụ lục 13, Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014). Tải về

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi